Vi vill gärna förmedla din konst. Allt du behöver göra för att komma igång är att godkänna nedanstående villkor.
Vid frågor kontakta oss på hej@konstrundanonline.se eller ring Niklas på telefonnummer 0733-28 84 86. 

Förmedlingsavtal

mellan

Printcraft Scandinavia AB och samarbetspartnern

1 BAKGRUND
1.1 Printcraft Scandinavia AB, org. nr 559242-2884 (nedan kallad Printcraft), driver Webbplatsen
konstrundanonline.se.
1.2 Konstnären (nedan kallas Samarbetspartnern) tar fram original och upplåter rätten samt skapar förutsättningar för att förmedla dessa via sitt konto på webbplatsen.
1.3 Printcraft och Samarbetspartnern har kommit överens om att Printcraft skall förmedla Samarbetspartnerns Produkter på Webbplatserna. Inget skifte av egendom eller immateriell tillgång sker enligt detta avtal.

2 DEFINITIONER
I detta avtal använda uttryck har följande innebörd:

  • Avtalet: Detta avtal.
  • Webbplatserna: konstrundanonline.se
  • Annonslösningar: Bannerannonser, sponsring, samarbeten, andra reklamformer samt andra därmed sammanhängande lösningar.
  • Produkterna: De illustrationer / konstverk / alster som kommer att förmedlas på Webbplatsen.

3 UPPLÅTELSE
3.1 Samarbetspartnern upplåter till Printcraft rätt att som bolag, till privatpersoner och företag, förmedla Produkterna på Webbplatsen till överenskommet pris.

4 PARTERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
4.1 Printcraft har rätt att fritt marknadsföra Produkterna på valfritt sätt utan att Samarbetspartnern erhåller ersättning för detta eller drabbas av kostnader som härrör i och med denna marknadsföring.
4.2 Printcraft ansvara för struktur, layout, teknisk implementation som krävs för att förmedla Produkterna.
4.3 Samarbetspartnern åtar sig att säkerställa att original under avtalstiden finns tillgängligt för förmedling samt att produkttexter, priser och annan information på webbsidan hålls uppdaterad och korrekt. Det åligger konstnären att själv lägga upp sina konstverk på webbsidan via sitt personliga inloggningskonto.

5 EKONOMISK ERSÄTTNING / PRISSÄTTNING
Ersättning utgår genom en månadsavgift för konto och medverkan på konstrundanonline.se.  
5.1 Avgiften för medverkan är 119 kronor per månad, vilket faktureras genom faktura i förskott med betalning den siste i månaden (lägg gärna till som e-fakturamottagare). 
5.2 Priset på Produkterna sätts av Samarbetspartnern. Vid köp av konstverk så betalar kund direkt till Samarbetspartnern i samband med att Produkterna överlämnas, eller enligt annan överenskommelse som träffats er emellan.  
5.3 Om Samarbetspartnern säljer ett konstverk är det dennes uppgift att säkerställa att information om att verket är sålt är uppdaterat på webbsidan.   
5.4  Erbjuder du som Samarbetspartner att skicka ut konstverket till kunden så ange detta i produktbeskrivningen, samt om eventuell kostnad för frakt tillkommer.

6 ÖVRIGT
6.1 Jag godkänner även att mina uppgifter kommer att lagras enligt GDPR. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part om inte lagen kräver så.

7 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
7.1 Avtalet träder i kraft så snart det godkänts av båda partnerna. Därefter gäller avtalet tills vidare med 3 månads uppsägning. 

8 FÖRTIDA UPPHÖRANDE
8.1 Vardera parten äger rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
a) den andre parten väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar rättelse inom tjugo (20) dagar efter skriftligt påpekande härom.
b) den andre parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller av annan anledning kan antas vara på obestånd.

9 ANSVARSBEGRÄNSNING
Parts skadestånds- eller annan ersättningsskyldighet med anledning av brott mot detta avtal, ska högst uppgå till ett belopp motsvarande 1 prisbasbelopp.

10 FORCE MAJEURE
10.1 Om part förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller fullgörandet blir oskäligt betungande på grund av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sina åtaganden gentemot part på grund av sådana omständigheter, skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från påföljder för förhindrad prestation.
10.2 Om parts fullgörande av avtalsförpliktelser till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet.

11 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
11.1 Avtalet innebär ingen överlåtelse av några immateriella rättigheter från en part till annan part. Part äger inte rätt att utan någon annan parts samtycke använda denne parts varumärke, firma eller annat varu- eller näringskännetecken annat än vad som framkommer av detta avtal.

13 SEKRETESS
Parterna utfäster sig att utan begränsning i tiden att som konfidentiell behandla all information, såväl skriftlig, muntlig och elektronisk, som erhålles från den andre parten samt att inte till tredje man lämna eller på annat sätt avslöja sådan information i vidare mån än vad som krävs för uppfyllandet av parternas åtagande i Avtalet.

14 VILLKOREN
De aktuella villkoren finner du alltid på denna sida.

15 ÖVERLÅTELSE
Part får inte utan motpartens skriftliga medgivande till tredje man överlåta eller vidareupplåta rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal.

16 PASSIVITET
Parts underlåtenhet att nyttja någon rättighet enligt detta Avtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta Avtal skall inte innebära att Parten frånfallit sin rätt i sådant avseende.

17 TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol i Malmö.

Jag som samarbetspartner godkänner dessa villkor och vill att mina Produkter exponeras och förmedlas på Webbplatsen.